Frågor och svar

Bygglov

För inglasning och fasadändringar krävs bygglov. Vissa föreningar vill dessutom skriva avtal/regelverk mellan de boende och bostadsrättsföreningen.

 Kostnaden för bygglovet skiljer sig från kommun till kommun och det bästa är därför att man ringer till sin hemkommun och frågar om kostnaden.
 
Garanti

Astral ansvarar för att monteringsarbetet utförs enligt kontraktshandlingarna. För de monterade glasluckorna omfattar garantin material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar även nödvändiga reparationsarbeten inklusive material.

Garantitiden för produkten är 5 år på inglasning och 2 år på montaget. Om köparen inte reklamerar inom sju (7) dagar från installationsdatumet, betraktas leveransen som godkänd och garantitiden påbörjas.

Klimat & Miljö

En inglasad balkong är oftast varmare än utomhustemperaturen och balkongens temperatur växlar med årstiderna. Ibland även inom samma dag vilket också kan orsaka fuktvariationer på balkongen.

Ett riktvärde är att, en balkong i direkt solbelysning i genomsnitt är 10 grader varmare än omgivningen.
Energihushållningen förbättras genom att luften förvärms i den inglasade balkongen men detta kräver naturligtvis att luckorna är stängda vid kall väderlek och att inte balkongdörren står öppen.
Täthet

En inglasning skyddar balkongen och terrassen mot väder och vind. Inglasningen är dock inte helt tät (beroende på system) eftersom balkongen eller terrassen också behöver ventilation. Under regniga och blåsiga förhållanden kan det därför tränga in små mängder vatten. Det är m.a.o. inget akvarium men balkongen eller terrassen är ett uterum även efter inglasningen, men mycket bättre skyddat än tidigare.

Vatten vid regn leds dock bort genom dräneringshål i rälsprofilerna och rinner sedan utmed frontens yttersida.
Ventilation

Balkongen får inte bli alltför tät eftersom luften då på balkongen inte kan ventileras bort vilket då lägger grunden till att det kan bli framtida problem med fukt, mögel och skadeinsekter som gillar hög luftfuktighet. Med god ventilation torkar balkongplattan och konstruktionen ut och förblir i gott skick. 

Springan mellan 1–3 mm mellan glasluckorna räcker för ventilation men om en effektivare ventilation önskas, går det bra att öppna den första glasluckan till något av de två vädringslägena som finns. Springorna mellan glasluckorna går att täta genom att trycka fast de medföljande och genomskinliga vinterlisterna på sidan utav glasen.  
Ljud

En balkonginglasning förbättrar ljudklimatet i lägenheten och sänker ljudnivån markant. Ljudreduktionen kan uppgå till mellan 17-21 dB beroende på system för t.ex. vind, nederbörd och buller. 0 dB är det svagaste ljudet vi människor kan uppfatta, medan 60 dB är vanlig samtalston och för örat upplevs en reducering med 10dB som en halvering av ljudnivån.  70 decibel är en vältrafikerad gata på 5 meters avstånd, medan 85 decibel är stadstrafik och slutligen är 90 dB skrik och vrål.

Vindlaster - skakningar

En inglasning och dess infästningar dimensioneras alltid beroende på höjden för förekommande tryck- och suglaster av vind och det som påverkar är dels hur höga glasluckorna är samt hur högt upp ovanför mark man är.

Tak

 

Takkonstruktionen dimensioneras så att alla delar av taket klarar av de belastningar som krävs. Det finns både folierat kanalplasttak eller glastak att välja emellan där det vanligaste är kanalplasttak (opal-vitt) framför glastak p.g.a. dels vikt och pris, men också för att smutsen inte syns lika mycket på ett kanalplasttak.
Om man ändå vill ha ett glastak måste det vara utav lamellglas p.g.a. säkerheten. 
Vi bygger alla våra tak efter snö zon 2 (tål minst 150kg/m²) och lutningen på taket är 1 på 10 dvs. lutningen är 10 cm per meter. Takkonstruktionen inkluderar både stolpar, stomme, takstolar, kilar och snörasskydd.
Taktätningen invid fasadväggen tätas genom en plåt som är bockad som ett ”L”. Dvs. ena sidan sätts mot hus fasaden och den andra delen går sen ca 90 grader ut över taket. Fog/silikon appliceras bakom plåten som sitter på husfasaden så att det blir tätt. 
 
Kanalplast 16mm
Stabilt, väderbeständigt och okrossbart och förutom de värme-isolerande egenskaperna så filtrerar taket även bort solens UV-strålning och släpper igenom ett behagligt ljus.
Opal vit (det absolut vanligaste) – 55 % solljus lyser igenom 
Rökfärgat – 40 % solljus lyser igenom 
Klart – 66 % solljus lyser igenom 
Kanalplasttak finns även i 32 alt 40mm
 
SUN Energy 8,76mm glas
Ett härdat och laminerat säkerhetsglas som består utav två glas som är ihop limmade med ett plastskikt mellan.
Släpper igenom 68 % av solljuset och 61 % av värmen.
 
Glas
Normalt sitter det vanligt floatglas i fönster. Vid brott uppvisar vanligt glas ett sprickmönster med
ganska stora, vassa och skarpa glasbitar som oftast hålls kvar i glasfalsen. Detta tillsammans med låg
hållfasthet mot bl.a. punktlaster gör att vanligt floatglas inte klassas som personsäkerhetsglas.
 
Härdat glas
Termiskt härdat glas har genom kontrollerad uppvärmning till drygt 600oC med påföljande mycket snabb avkylning fått en kraftigt ökad tryckspänning i ytan med motsvarande dragspänning i kärnan. Tack vare den inbyggda tryckspänningen blir därför glaset betydligt starkare än vanligt glas och klarar både drag- och böj egenskaperna bättre än floatglas. 
Härdat glas kan dock inte bearbetas och all skärning och annan bearbetning måste därför göras före härdningen. En viktig egenskap hos termiskt härdat glas är att det vid brott granulerar i ett mycket stort antal små glasbitar, som genom sin form inte vållar personskada. 
 
Lamellglas
Lamellglas består av två eller flera glasskivor med mellanliggande tunn plastfolie av PVB. Under förhöjd temperatur, ca 140oC, och tryck ca 10 atö, kan man säga att glasen limmas ihop med folien, som blir totalt transparent. Lamellglas är dock inte starkare än vanligt, enkelt glas med motsvarande tjocklek. 
Om lamellglaset spricker håller dock PVB-folien kvar glasbitarna. Detta minimerar risken för skärskador, försvårar genomträngning och gör att ett visst skydd upprätthålls även efter att glaset har spruckit.
Lamellglas kan skäras till och bearbetas till slutligt mått efter själva lamineringsprocessen.
 
Hur mycket väger tak
Kanalplast 16mm väger 2.5 kg/m²
Glas väger per millimeter 2,5 kg/m²
6mm glas väger 15 kg/m²
8mm glas väger 20 kg/ m²
10mm glas väger 25 kg/m²
Snö

Hur mycket väger snö?

SMHI har tagit fram en tabell för hur mycket snön väger per kubikmeter i dess olika faser. Denna tabell används runt om i Sverige. Nyfallen snö har en densitet av 30-100 kilo per kubikmeter. Det innebär att ett decimeterdjupt täcke av nyfallen snö motsvarar 3-10 mm nederbörd i smält form.
 
Om man vill räkna om vatteninnehållet till snölast på marken eller tak används formeln:
1 mm vatten (smält vatten) på 1 m2 yta motsvarar 1 liter eller 1 kg vatten.
Detta innebär till exempel att en decimeter vindpackad snö med densitet 200 kilo per kubikmeter motsvarar 20 millimeter vatten eller 20 kilo på en yta av en kvadratmeter, enligt SMHI.se.
Brand

Varje inglasad balkong är en brandcell och risken för spridning av brand och rök mellan balkonger får inte öka vid en inglasning. Därför brand-gas tätas alla balkonger och en brandspärr som uppfyller brandskyddskravet E30 monteras mellan intill- och ovanliggande balkonger som inte är gjorda av betong.

 
Bröstning

Väderbeständig vit skiva som monteras på insidan av balkongräcket dvs. framför balkongräcket runt om.  Används ofta då balkongräcket är gjort utav korrigerad plåt eller betong för att förhöja helhetsintrycket, då balkongen då påminner mer om ett rum. 

Underhåll

Vi rekommenderar att man en eller två gånger per år rengör profiler och delar genom att smörja systemet med vanlig silikonspray eller silikonolja så att glasluckorna kan glida utan problem. Använd inga andra smörjmedel eller fetter, som vaselin eller olja då dessa smörjmedel ofta drar åt sig smuts som kan skada kullagerhjulen. 

Tester & Certifikat

Astrals system har undersökts och testats mycket noggrant både i Tyskland och Sverige hos oberoende institutioner och tilldelats ett flertal certifikat.

Testerna har bl.a. inkluderat: vindtryck, hållfastighet och åldrande. 
Astral har CE märkning på sina produkter enligt EN 1090-1 och är certifierade enligt ISO 9001.
Korrosion

En kombination av syretillgång, fuktighet och pH-värdet i betongen gör att balkongplattans armering rostar. På en oskyddad och öppen balkong sker den här korrosionen både tidigare och fortare. Genom att glasa in balkongen minskas tillförseln av fukt/vatten. Fuktreduceringen medför en upptorkning av balkongen vilket leder till att korrosionsprocessen nästan upphör.

Frostsprängning

Inglasningen och därmed betongens minskade exponering för fukt, får även till följd att balkongens inre klimat förbättras och att luftens temperatur stiger. Detta minskar ytkondens på såväl betongplatta som vägg, vilket gör att risken för frostsprängning minskar. 

Energibesparing

Balkongeninglasningens luckor och luft fungerar som isolering, vilket gör att tilluften värms upp innan den når in i lägenheten. Effekten blir ett bättre termiskt inomhusklimat. Detta eftersom det bildas en luftspalt mellan inglasning och fasad. Effekten motsvarar cirka 5 cm traditionell tilläggsisolering. Dessutom värms tilluften upp innan den når in i lägenheten. Då Rambölls ingenjörer utförde mätningar på fastigheter där inglasningen täcker 2/3 av fasadens yta, kunde de påvisa energibesparingar på nästan 20 %. Denna energibesparing kommer självklart fastighetsägaren till del. Ett resultat som även bekräftas i en liknande undersökning som utförts av universitetet i finska Tammerfors. 

Uppvärmningskostnader

Förutom att lägenheten får ett extra rum med en luftig och ljus atmosfär, blir lägenhetens uppvärmningskostnader mindre med en balkonginglasning. Det går faktiskt att spara mellan sex och tolv procent av uppvärmningskostnaderna i vissa fall. Det visar oberoende studier i bland annat Finland och Tyskland. Energi kan sparas eftersom det rum som ligger innanför balkongen får in luft från själva balkongområdet. När balkongen är inglasad är luften som tas in betydligt varmare. Energibesparingen kommer ofta fastighetsägaren till del, om det är han eller hon som håller med värmen i lägenheten. Om det är en bostadsrättsfastighet är det givetvis hela bostadsrättsföreningen som kan njuta av denna besparing.

Underhållskostnader

Rambölls undersökning visar att en inglasad balkong har en livslängd som är 50 år längre än en motsvarande öppen balkong. Detta främst på grund av minskad korrosion samt minskning av frostsprängningar i betongen. Den inglasade balkongen fungerar även som ett effektivt skalskydd mot regn, snö och vind för såväl fasad som fönster. Detta minskar även behovet av framtida investeringar i fasad- och fönsterrenovering inne på balkongen.

Inglasade balkonger och terrasser kan skjuta upp behovet av renovering med upp till 6–10 år och detta innebär reella besparingar.
Säkerhet

Med en inglasad balkong kan både barn och sällskapsdjur leka tryggt och riskerna att ramla ner minskas(barn och djur bör aldrig lämnas ensamma på en balkong). 
Dessutom finns lås med nyckel för att öka säkerheten ytterligare som tillval. Genom att de boende också vistas mycket mer på sin inglasade balkong ökar övervakningen av området runt fastigheten, vilket kan få till följd att skadegörelsen minskar.

Teknisk information och installation

Astrals balkonginglasning kan monteras på nästan alla balkongtyper och består av två horisontella aluminiumprofiler som är infästa i balkongens tak, räcke och/eller golv. Det är ett kvalitetssystem som monteras innanför befintligt balkongräcke med justeringsbar teleskopinfästningen (gör att man kan parera byggnadens eventuella måttavvikelser och slippa läckage) i taket s.k. hängande konstruktion. 

 
I aluminiumprofilerna fästs sedan glasluckorna som rullar lätt på rostfria kullagerhjul och rälsprofilerna levereras med dubbla tätningar av borstlist både uppe och nere vilket förhindrar drag, ljud och vibrationer.
Glasluckorna som har en tjocklek på 6, 8, 10 eller 12 mm öppnas inåt (90 – 140 grader) och kan skjutas helt åt sidan så att hela sektionen friläggs. Den första glasluckan kan öppnas och låsas i två olika vädringslägen och på balkonger med L- och U-form kan glasluckorna dras förbi hörn och vinklar.
 
Aluminiumprofiler och plåtar etc. pulverlackeras i någon av standardfärgerna grå (PLNA) eller vit (RAL 9016) medan andra färger går att specialbeställa. 
 
Infästning av inglasningen sker aldrig mot fasaden och vid montage krävs att balkongplattan är helt ren från möbler, växter etc. och att även trall eller matta tas bort för att kunna brandgastäta hålrum och springor.

Intresseanmälan